Bulgarian        English

Изграждане на осветителни инсталации (2/2)

Част 2: Схеми за управление на осветители (лампи) с ел. ключове

Схема 1: Управление на осветител от обикновен ключ

obiknoven

Фазовия проводник (L) се прекъсва от електрическия ключ (Sw1), връзките се осъществяват в разклонителната кутия (distribution box). При затваряне на ел. ключа веригата се затваря и лампата (lamp) светва.

Схема 2: Управление на осветител от сериен(двоен) ключ

При серийния ключ от едно място се управляват две групи осветители.

serien

Схема 3: Управление на осветител от девиаторен ключ

Девиаторната схема на свързване се използва когато трябва да се управляват осветителите от различни места, например коридор при който от едното място се включват осветителите а от друго се изключват. Обърнете внимание на прекръстването на клеми 2 и 3 на двата ключа (2 от Sw1 свързва с 3 на Sw2 и обратното). Това се прави с естетическа цел – двата ключа да имат едно и също положение след включване и изключване на осветителната верига.

deviatoren1А това е еднолинейната му схема:deviatoren2

Когато разстоянието между двата ключа не е голямо може да се използват същите разклонителни кутии и за захранване на осветителните тела.

deviatoren3

deviatoren4

Схема 4: Управление на осветител от девиаторен ключ и междинни кръстати ключове

Схемата с управление на осветители с кръстати ключове се използва когато е необходимо междинно управление между двата девиаторни ключа – например стълбище с етажи или коридор с междинни врати по протежението му. Могат да се добавят толкова броя кръстати ключове колкото е необходимо като се спазва правилото за кръстосване на проводниците (зелени и сини проводници)

krustat1

Съответно еднолинейната схема на свързване на един кръстат и два девиаторни ключа е:

krustat2

Когато броят на кръстатите ключове е голям то схемата се усложнява. Същата схема може да бъде изпълнена и с импулсно реле. Това опростява свързването и премахва девиаторните и кръстатите ключове – за управлението се използват лихт бутони. Необходимия брой проводници също е по-малък, като и лесно се добавя допълнителен лихт бутон ако е необходимо (управляващата верига е разделена от силовата). Управляващото реле може да се монтира в етажното електрическо табло или ако няма такова в едномодулно табло в началото на помещението (коридор, стълбище).

Едно сравнение на инсталация изпълнена с импулсно реле и същата инсталация изпълнена с кръстати и девиаторни ключове по класическия начин може да бъде сравнена на следващата фигура:

TL_vs_crustat

Всички реномирани производители имат в своята продуктова гама импулсни релета за дистанционно управление. Тук конкретно ще бъде разгледано импулсно реле тип TL 16А или 32А на фирмата Schneider Electric. Повече каталожни данни може да намерите тук.

impulsno_rele_TL_ETLИнсталира се под устройствата за защита на веригата за осветление (след автоматичн прекъсвач и/или дефектнотокова защита).Позволява голям брой включвания и изключвания както и възможност за повече функции със спомагателни устройства (времезакъснение, стъпково управление, светещ бутон,детектор за движение и др.).Има възможност за ръчно включване с ръкохватка на лицевата страна на релето , както и осигурена механическа индикация за комутационното положени чрез положението на ръкохватката. Нивото на шума е по-малко oт 60dB на разстояние от 1м.

Избора на номиналния ток – In на едно TL става по таблици зададени от производителя. Това се налага от голямото разнообразие на видовете лампи и техните параметри – пусков ток, подгряващ ток, крайна фаза на тока и др. Например за най-обикновения случай – лампи с нажежаема жичка импулсното реле TL 16А може да управлява директно 40х40W, 25x60W или 16×100 W като за мощности над 150оW се използва допълнително контактор тип CT. За луминесцентно осветление с електронен баласт 80х18W, 40х36W като за мощности над 1550В се използват контактори тип CT.

Пълния набор от видове лампи и мощности които може да се управляват от импулсно реле TL с/без контактор CT може да намерите тук.

Схемата на свързване на импулсно реле за управление на осветителна верига е показна на долната фигура. С лилавия цвят е дадена веригата за управление.

TL_rele

Входящи термини за търсене:

импулсно реле схема на свързванеcctv lens comparisonгзшкръстат ключсериен ключглавная заземляющая шинаимпулсно релеt586a wiringtn-c-sсвързване на девиаторни ключове, .

Реклама

Архиви
Реклама

Warning

: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/elplanbg/public_html/bg/wordpress/wp-content/plugins/ginger/front/gingerfront.core.php on line 99