Bulgarian        English

Проектиране, задания, консултантски услуги

Изработване на проекти по електрически инсталации
Обхващат се всички етапи на проектиране (Инвестиционен, Технически, Работен и Екзекутивен) чиито обем е съобразен с НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 51 от 5.06.2001 г., в сила от 5.06.2001 г. и НАРЕДБА № 4 от 14.08.2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 76 от 29.08.2003 г. Всеки проект се състой от три основни части:

-Обяснителна записка и изчислителна част
– Графична част – чертежи
– Стандарти и нормативи

Всичките части се предават на хартия и в електронен вариант в договореният брой пъти с Възложителя.

Изработване на задания по електрически инсталации.

В основата на изработването на всяка система лежи техническото задание. В този документ се включват изискванията на Възложителя като брой точки, помещение за разполагане на оборудването, категория или клас система. В повечето случаи се търси комплексно решение – компютърна, телефонна мрежа и електрозахранване трябва да има на всяко работно място и точки за СОТ, ПИС, CCTV и т.н. Възложителят указва общия брой работни места, а проектанта добавя техническите изисквания като вида на елементите, които ще участват при дадената подсистема изискванията към тях и стандартите, на които трябва да отговарят те и системата като цяло.

По принцип Възложителите предпочитат да получат няколко оферти за проектиране и изграждане на дадената система. За целта техническото задание се изпраща на различни фирми с такава дейност. Организира се оглед на обекта по възможност и след това Възложителят получава офертите от тях.

Консултантски услуги

Надзор и консултантски услуги при изграждането на електрически инсталации НН, СКС и сигнални слаботокови електрически инсталации (СОТ, ПИС,Access Control, CCTV ).

Реклама

Архиви

Реклама