Bulgarian        English

Осветление, заземление и мълниезащита.

Осветление и контакти

Проектиране на електрически инсталации (трифазни и монофазни) за осветление и контакти в жилищни, офисни и административни сгради.

Техническата документация включва:

 • Обяснителна записка и изчислителна част.
 • Количествена сметка.
 • Блокова схема.
 • Схема на осветителна инсталация със светлотехнически изчисления за осигуряване на нормена осветеност по БДС 1786/84–работно осветление, евакуационно осветление, стълбищно осветление, външно осветление.
 • Схема на разпределение на електрическите контакти и мощности.
 • Принципна схема на електрическо табло.
 • Кабелен журнал.
 • Стандарти и нормативни документи.

Заземление

Проектиране на заземителни инсталации съгласно действащата нормативна база в Република България и изискванията за безопасна работа на електрическите уредби.

Техническата документация включва:

 • Обяснителна записка.
 • Схема на заземителната инсталация.
 • Схема на детайли.

Мълниезащита

Проектиране на мълниезащитни инсталации на сгради съгласно НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА “МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА”. Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.Наредбата се прилага за мълниезащитни уредби, чието проектиране започва след януари 2011 г.

Техническата документация включва:

 • Обяснителна записка.
 • Схема на мълниезащитната инсталация.
 • Схема на детайли.

 

А ето как работи електрическата крушка:

Входящи термини за търсене:

схема на ел табло, .

Реклама

Архиви
Реклама